Правила оформлення тез

 

  

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

1.      Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).

2.      Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.).

3.      Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).

4.      1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

5.      2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру).

6.      3-й рядок: місце навчання (курсив, вирівнювання по центру).

7.      Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 2-х сторінок.

8.      Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений відповідно до вимог Harvard Referencing System (для оформлення літератури необхідно скористатися сайтом: http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/reference-book.htm).

 

Вимоги до написання тез:

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-         висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми;

-         основний обсяг тезприсвячується викладу власних думокза виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.

     

Бажаючі виступити на конференції повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 27.11.2017 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті:http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/vimogi_do_prezentaciy_pdf.pdf).

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.

Назви факультетів можна знайти тут

 

ДодатокРозмір
vimogi_do_prezentaciy_pdf.pdf306.34 KB
departments.2017.pdf98.12 KB

Користувацький вхід